Celkem existuje několik desítek českých akademických titulů. Navíc se dnes stále častěji setkáváme s mezinárodními tituly.

Akademické tituly jsou v České republice oprávněny udělovat pouze vysoké školy a fakulty na základě zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách). V tomto zákoně jsou uvedeny všechny akademické tituly a vědecko-pedagogické hodnosti, které lze v současné době získat na českých vysokých školách.

Používání titulů stanovují v České republice zákony o vysokých školách. Titul není součástí jména, jelikož může být na rozdíl od jména odebrán. Většina používaných titulů je zkratkou latinského výrazu pro danou akademickou hodnost. V případě, kdy dosáhnete v určitém oboru vyššího vzdělání, než jste měli doposud (např. Bc. pak Mgr.), přestanete nižší titul používat. Naopak dva různé tituly (z odlišných oborů) užíváte současně.
 

Přehled vysokoškolských titulů a akademických hodností
 

Studijní program

Titul Vydává se v oborech  Forma
Bakalářský Bc. všech kromě lékařských a uměleckých titul před jménem, udílený ve tří až čtyřletém studiu VŠ
  BcA. uměleckých titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ uměleckého směru (např. výtvarné, hudební, divadelní apod.)
       
Magisterský  
po získání titulu Mgr. je možné skládat rigorózní zkoušku
 
  Mgr.

humanitních, přírodovědných, právnických, bezpečnostních, farmaceutických, teologických

titul před jménem, udílený v čtyř až šestiletém studiu VŠ
  MgA. uměleckých  
  Ing.

technických, lesnických, ekonomických, zemědělských, vojenských

titul před jménem, udílený ve čtyř- až šestiletém (magisterském či bakal. s následným navaz. mag. studiem) VŠ především ekonomického, technického, zemědělského, lesnického či vojenského zaměření 
  Ing.
arch.
stavebních  titul před jménem, udílený ve tři až čtyřletém studiu VŠ architektonického směru 
 

MUDr.

lékařských  titul před jménem, udílený v šestiletém studiu VŠ lékařského směru 
  MDDr. stomatologických  titul před jménem, udílený v pětiletém studiu VŠ stomatologického zaměření 
  MVDr.

veterinárních a hygienických 

titul před jménem, udílený v šestiletém studiu VŠ veterinárního zaměření 
       
rigorózní zkouška JUDr. právnických  titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ právnického směru, pokud vykonají státní rigorózní zkoušku 
  PhDr.

humanitních, pedagogických, společenských 

titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ humanitního, pedagogického a společenskovědního směru (např. filozofie), pokud vykonají státní rigorózní zkoušku 
  PhMr. magistr farmacie titul před jménem, udílený dříve v oboru farmacie
  RNDr. přírodovědeckých  titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ přírodovědného (matematic., fyzik., chemic., přírod.) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku
  PharmDr. farmaceutických  titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ farmaceutického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku
 

ThLic.

licenciát teologie titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ teologického (náboženského) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku
  ThDr. doktor teologie titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ teologického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku
Doktorský

Ph.D.

všech kromě teologických

titul za jménem, udílený absolventům doktorského studia na VŠ (až po magisterském
 

Th.D.

teologických titul za jménem, udílený absolventům doktorského studia na VŠ teologického směru (až po magisterském
 

Akademické (vědecko-pedagogické) hodnosti a tituly

Titul

Název Navazuje na titul Příklady Oslovení Poznámka
Ph.D. doktor  kromě lékařských a uměleckých titul před jménem, udílený ve tři až čtyřletém studiu VŠ    

CSc.

kandidát věd uměleckých titul před jménem, udílený ve tři až čtyřletém studiu VŠ uměleckého směru (např. výtvarné, hudební, divadelní apod.)    

DrSc.

doktor věd        

D.Sc.

doktor věd
po získání titulu Mgr. je možné skládat rigorózní zkoušku
     
Doc.  docent

humanitních, přírodovědných, právnických, bezpečnostních, farmaceutických, teologických

titul před jménem, udílený v čtyř až šestiletém studiu VŠ    

Prof.

docent uměleckých      Pracovní zařazení akademických pracovníků na VŠ
 

Pracovní zařazení Akademické tituly Specifikum
Asistent převážně Mgr., Ing. absolventi VŠ, nemohou vést závěrečné práce
Lektor převážně Mgr., Ing. nemusí vykazovat vědeckou činnost, vyšší výukový úvazek
Odborný asistent Mgr., Ing, RNDr., Ph.D. apod. pracují ve vědeckých týmech, publikují, vedou semináře a příp. přednášky, vedou závěrečné práce
Docent Doc. vedou vědecké týmy, školí doktorandy, publikují, přednáší, zkouší u stát. záv. zkoušek, vedou záv. práce
Profesor Prof. vedou vědecké týmy, školí doktorandy, publikují, ve snížené míře přednáší a vedou záv. práce, zkouší u stát. záv. zkoušek


Zkratky  zahraničních titulů

Titul Vydává se v oborech 
BBA Bachelor of Business Administration (bakalář obchodní administrativy)
MBA Master of Business Administration (magistr obchodní administrativy)
B.Th. Bachelor of Theology (bakalář teologie)
M.Th. Master of Theology (magistr teologie)
B.A. Bachelor of Arts (bakalář umění)
M.A. Master of Arts (magistr umění)
BSc. Bachelor of Science (bakalář věd)
MSc. Master of Science (magistr věd)
Blaw, LL.B. Bachelor of Laws (bakalář práv)
Mlaw, LL.M. Master of Laws (magistr práv)
Mmed. Master of Medicine (magistr medicíny)
M.D. Doctor of Medicine (doktor medicíny)
Dipl. Ing. Diplom Ingenieur (inženýr)
EngD. Doctor of Engineering (doktor technických věd)


 


Pro vysvětlení ještě některé latinské názvy, od kterých jsou zkratky odvozeny: MUDr.= medicinae universae doctor; RNDr.= rerum naturalium doctor, PhDr.= philosophiae doctor, PaedDr.= paedagogiae doctor, JUDr.= juris utriusque doctor